Strona: KLAUZULA INFORMACYJNA / Lean Academy

KLAUZULA INFORMACYJNA

red. Dorota Stadnicka

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 11 00, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub pisząc na adres e-mail: iod@prz.edu.pl lub na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych) a także warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO − przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z 2 ust.6 pkt 1 Uchwały Nr 44/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zasad ustalania programu studiów wyższych, w związku z art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j.).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w pracy OBSERWATORIUM, którego zadaniem jest monitorowanie wymagań przedsiębiorstw powiązanych ze stosowanymi oraz planowanymi do wdrożenia nowymi technologiami, a co za tym idzie ich potrzeb w zakresie obecnych oraz nowych kompetencji absolwentów Uczelni (reagowania na wymagania rynku pracy).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania uniemożliwi Państwu udział w pracy OBSERWATORIUM.
 6. Państwa dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z udziału w OBSERWATORIUM lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, bądź też do zakończenia działalności OBSERWATORIUM, a po tym okresie przechowywane przez czas oraz w celu i zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania Państwa dane będą nieodwracalnie zanonimizowane.
 8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 9. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 10. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem (z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa). Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres poczty elektronicznej dorota.stadnicka@prz.edu.pl. Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych uniemożliwi Państwu dalszy udział w pracy OBSERWATORIUM.
 11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważają Państwo, że Administrator przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję