Strona: 2006 MTK Bezmiechowa / Lean Academy

2006 MTK Bezmiechowa

red. Dorota Stadnicka

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna

 na temat

MODUŁOWE TECHNOOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN - MTK’2006

7-9 czerwca 2006 r.

Bezmiechowa – Bieszczady

Ośrodek Szkolenia Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej

 

 

Organizatorzy

 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA Warszawa

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja

Moskiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja

Akademia Pojektowania i Technologii, Kijów, Ukraina

Łucki Uniwersytet Techniczny, Łuck, Ukraina

Połocki Uniwersytet Techniczny, Nowopołock, Białoruś

Redakcja miesięcznika „Sborka w maszinostrojenii priborostrojenii”, Moskwa, Rosja

Redakcja kwartalinika „Technologia i Automatyzacja Montażu”, Warszawa, Polska

 

Komitet Naukowo – Programowy Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska, przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Adam Barylski, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Wiktor Bożydarnik, Uniwesytet Technologiczny, Łuck, Ukraina

Prof. dr hab. inż.Jan Godzimirski, Wojskowa Akademia Tecjniczna, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. inż. Mikulas Hajduk, Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja

Prof. dr hab. inż. Jurij Komarow, Moskiewski Instytut Lotniczy,Rosja,

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Piotr Łebkowski, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków, Polska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska

Prof dr hab. Inż. Feliks Stachowicz, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Anatolij Susłow, Uniwersytet Techniczny, Briańsk, Rosja

Prof. dr hab. inż. Wiktor Szabajkowicz, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab inż. Jan Szadkowski, Akademia Techniczno– Humanistyczna, Bielsko Biała, Polska

Prof. dr hab. inż.Władimir Timiriazew, Uniwersytet Technologiczny STANKIN Moskwa, Rosja

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz, Politechnika Częstochowska, Polska

Prof. dr hab. inż. Aleksander Wolczenko, Iwano _ Frankowski Uniwersytet Techniczny Nafty i Gazu, Ukraina

Prof. dr hab. inż.Anatolij Zenkin, Uniwersytet Technologii i Projektowania, Kijów, Ukraina

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Wiktor Szabajkowicz, Politechnika Rzeszowska – z-ca przewodniczącego

Mgr inż. Ryszard Świerkowski – OBR TEKOMA Warszawa – z -ca przewodniczącego

Mgr inż. Tadeusz Różyński OBR PTiKM TEKOMA, Wrarszawa

Mgr inż. Małgorzata Barańska– OBR PTiKM TEKOMA Warszawa

Dr inż. Dorota Stadnicka, Politechnika Rzeszowska – sekretarz

Mgr inż. Katarzyna Antosz, Politechnika Rzeszowska

 

Sekretariat konferencji

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

Politechnika Rzeszowska tel/fax: (048)17-8651184

Tel. J. Łunarski 017-8626497, kom. 0607794815

Tel. Sekretarz D. Stadnicka 017-8651452

Tel. Sekretariat Z. Siwy 017-8651807, 8651184

Adres: Politechnika Rzeszowska WBMiL, KTMiOP,

al. Powstańców Warszawy 8

35-959 Rzeszów

 Program konferencji

7.06.2006 r. (środa)

I Sesja

 

OGÓLNE PROBLEMY MODULARYZACJI

Przewodniczący obrad:prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski

 

1A. Łunarski J.: Modularyzacja – ważne narzędzie konkurencyjności.

2A. Rejfur B.: Wiedza jako moduł systemowego techniczno-ekonomicznego zarządzania produkcją

3A. Kowalski T.: Zasady wyboru modułów konstrukcyjnych systemów wytwarzania

4A. Szadkowski J.: Modularyzacja w obrabiarkach i robotach w strukturach równoległych

5A. Szelągowski T.: Integracja modułów w zautomatyzowanych systemach montażu

6A. Nieoczym A.: Zagadnienia projektowania modułowych robotów

7A. Styp-Rekowski M., Musiał J.: Zagadnienia konstrukcyjne obrabiarek skrawających o strukturze modułowej

8A. Musiał J., Styp-Rekowski M.: Technologiczne uwarunkowania modułowej budowy obrabiarek skrawających

9B. Wołczkiewicz L. Konkurencyjność automatycznego montażu produkcji dyskretnej

10B. Morozow w. A., Liance E.W., Modułowe technologie w badaniach marketingowych

11B. Bakalin J. J., Nowe rozwiązania w modernizacji modułów i zmniejszAnie energochłonności w budowie maszyn

12B. Radkiewicz J. M., Mnacakanian W. U., Bojko P. F., Metoda oceny i jakość maszyn

13B. Szabajkowicz W., Mechanizm konstytuowania wskaźników jakości wyrobów maszynowych

14B. Chromow W.N., Technologia umocnienia i regeneracji części maszyn termosprężystoplastycznych deformowaniem

15B. Szachowa K.J., Zwiększanie trwałości części maszyn obróbką magnetyczno – impulsową

16B. Draczow O., Taranienko W., Modułowa technologia wytwarzania osiowosymetrycznych wałów długowymiarowych

17B. Palczewski B., Zasady modularyzacji w projektowaniu technologicznych systemów pakowania

18B. Soroczak O.Z., Zasady modułowej organizacji linii do wykańczającej obróbki płaskich powierzchni

19B. Pogonin A.A. Chrutasenko A.W.,  Czepczurow M.S., Identyfikacja parametrów procesu technologicznego przy obróbce niestacjonarnymi modułami obrabiarkowymi

 

8.06.2006 r. (czwartek)

II Sesja

 

PROBLEMY MODULARYZACJI W PROCESACH WYTWARZANIA

Przewodniczacy obrad: prof. dr hab inż. Piotr Łebkowski

 

20B. Magiera M.: Algorytmy selekcji sekwencji montażowych dla systemów przepływowych  z uwzględnieniem przestojów maszyn

21A. Ciszak O.: Komputerowo wspomagane ustalanie kolejności sekwencji montażu

22A. Łebkowski P.: Próba wyznaczenia optymalnej sekwencji demontażu dla wyrobów elektromechanicznych

23A. Streubel A., Kosicki A.: Modularyzacja procesu technologicznego tłoka silnika spalinowego

24A. Godzimirski J., Tkaczuk S.: Numeryczne modelowanie adhezji połączeń klejowych

25A. Rośkowicz M., Smal T.: Wpływ modyfikacji spoiny na statyczną trwałość połączenia klejowego

26A. Godzimirski J., Komorek A., Komorek Z.: Badania trwałości zmęczeniowej materiałów i połączeń adhezyjnych

27A. Giesko T., Zborowski A.: Modularyzacja systemów inspekcji optycznej do zastosowań w kontroli jakości

28A. Kowal A.: Sprzęgło metalowe o budowie modułowej umożliwiającej dobór podatności skrętnej

29B. Gurej I.W., Matematyczne modelowanie dokładności montażu części z powierzchniami po obróbce ciernej

30B. Chazanowa O.W., Mnacakanian W.U., Obróbka złożonych części kształtowych na obrabiarkach z SN przy zastosowaniu splainowej interpolacji

31B. Timiriazew W., Chazanowa O., Programowe metody sterowania dokładnością obróbki na centrach obróbkowych

32B. Gabdulina A.Z., Ocena stanu narzędzi skrawających na centrach obróbkowych według kryterium trwałościowego

33B. Schirtładze A., Mnacakanian W. Bojko P., Regeneracja dokładności otworów wielkogabarytowego wieńcowego koła zębatego

34B. Pogonin A., Bondarenko W., Sanin S., Moduł zapewniający dużą dokładność kształtu przy toczeniu wielkogabarytowych części bez stacjonarnej osi obróbki

35B. Abakumow A., Taranienko W., Zubrzycki J., Moduły programowe dla badania charakterystyk układu dynamicznego procesu skrawania

36B. Wołoszczuk W.W., Wolczenko N.A., Pietrik A.A., Obliczenia projektowe bębnów hamulcowych z uwzględnieniem kryterium trwałości eksploatacyjnej

37B. Bojko P.F., Pogonin A.A., Technologiczny Moduł dla regeneracji dokładności wielkogabarytowych wałów

38B. Bokjo P.F. Mnackanian W.U., Pogonin A.A., Regeneracja dokładności wielkogabarytowych części z pomocą przenośnych obrabiarek

39B. Mnackanian W.U., Zwiekszanie trwałości i nośności opór łożyskowych w maszynach tkackich

40B. Mendebajew T.M., Mnackanian W.U., Zapewnienie wytrzymałości pokrycia z materiałem osnowy

 

III Sesja

 

PROBLEMY MODULARYZACJI W PROCESACH WYTWARZANIA

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. inz. Aleksander Streubel

 

41C. Honczarenko J., Berliński A.: Zastosowanie komponentów mechanicznych w budowie zrobotyzowanych systemów produkcyjnych

42C. Klimek M.: Algorytm genetyczny wspomagający organizację procesu montażu powierzchniowego

43C. Konefał B.: Strukturalna optymalizacja automatyzowanego procesu montażu

44C. Jezierski J., Kowalik M., Siemiątkowski Z.: Operacje montażu i analiza tolerancji układu korbowego silnika spalinowego

45C. Galiński P., Łunarski J.: Uniwersalny półautomat do przygotowania listew łączeniowych

46C. Pielak P.: Procedury SPC w środowisku LabView do analizy danych z kontroli wizyjnej

47C. Struebel A., Kosicki A.: Modularyzacja procesu technologicznego tłoka silnika spalinowego

48C. Barylski A: Modułowe narzędzia tarczowe dla mikroszlifowania powierzchni płaskich

49C. Szabajkowicz W., Kluz R.:Dobór parametrów powierzchni pomocniczej podczas montażu czopowo – tulejowych części maszyn

50B. Grigoriewa N., Bożydarnik W., Konfiguracje modułowych automatów montażowych

51B. Bożydarnik W., Gusiew A., Model matematyczny modułowego projektowania niestandardowych urządzeń

52B. Kuc N., Gusiew A., Opracowanie modeli matematycznych konstrukcyjnych modułów projektowania urządzeń garażoWych

53B. Sobczuk L., Modelowanie orientowania i zamocowania części w elastycznych automatycznych liniach montażowych

54B. Oborski I., Zenkin A., Łabutina O., Szałaj W., Opracowanie zasad i modułów orientowania części przy montażu z ochładzaniem

55B.. Wodołazskaja N., Iskrickij W., Cechy charakterystyczne obliczeń wolnobieżnych mechanizmów do montażu połączeń gwintowych

56B. Gusiew A., Kuc N., Analiza metod zwiększania efektywności przygotowania programów sterujących elastycznych linii montażowych

57B. Zenkin A. Chimiczewa A., Łabutina O., Normowanie i obliczanie techniczno – ekonomicznych wskaźników prac montażowych

58B. Kristal M., Strumieniowe i wibracyjne urządzenia jako elementy modułowego zestawiania układów transportowych w systemach urządzeń montażowych

59B. Gaczkiewicz A., Gaczkiewicz N., Irza E., Optymalne warunki cieplne przy spawaniu modułowych szklanych konstrukcji powłokowych

60B. Zołotuchin W.J., Nadieżyn E.S., Gołowko A.A., Połubiesow S.G., Modułowe konstrukcje systemów ciągłego rozlewania stali

61B. Wołkow S., Krugowoj A., Poh liwcew W., Taranienko W., Moduł wzmacniania ciśnienia dla układów pneumatycznych

 

9.06.2006r. (piątek)

IV Sesja

 

PROBLEMY JAKOSCI W ZMODULARYZOWANYCH SYSTEMACH

Przewodniczący obrad:  prof. dr hab. inz. Adam Barylski

 

62C. Pyć M.: Normalizacja w produkcji maszyn budowlanych ( na przykładzie spycharki gąsienicowej)

63C. Galiński K, Łabęda M., Łunarski J.: Automat pakujący kartusze w pudła kartonowe

64C. Żurek J., Ciszak O., Cieślak R., Suszyński M.: Metody badania czasu pracy w procesach montażu

65C. Barylski A.: Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

66C. Tubielewicz K., Melechow R., Tubielewicz M.: Specyfika łączenia trwałego (spawanie) elementów ze stopu cyrkonu

67C. Smal. T: Próba doboru metody oznaczania właściwości wytrzymałóściowych kompozytów klejowych

68C. Chojnacki K., Lenczewski J.: Półautomatyczny moduł pakujący do agregatów wydających drobne elementy

69C. Hajduk M., Balaz V., Hrieisin J.: Doświadzcalna linia elastycznha dla obróbki mechanicznej i montażu

70B. Wolczenko D., Wolczenko A., Bekisz I., Żurawlow D.,  Kontaktowe oddziaływania wielotarciowych zespołów w konstrukcjach tarczowo – klockowych hamulców

71B. Hajduk M., Balaz V.: Pomiar błędu robota KUKA przy zdefiniowanej trajektorii czujnikami laserowymi

72A. Lewczenko A., Taranienko W., Świć A.: Moduł mikroprocesorowy przekształcenia i indykacji czujników wydatku

73B. .Preis W., Gorełow A., Podstawy modularyzacji procedur i systemów zautomatyzowanej statystycznej kontroli jakości produkcji

74B. Susłow A. G., Chandożko W.A., Opracowanie bazy danych zapewniających technologiczną nośność modułów roboczych powierzchni części

75B. Maliarenko A.D., Technologiczne sposoby zapewnienia precyzyjności modułowego docierania bardzo dokładnych powierzchni

76B. Kierimżanowa M. F., Chazanowa O., Ocena dokładności pozycjonowania końcowych ogniw robotów przemysłowych i manipulatorów

77B. Bolszagin N.P., Komarow J.J., Wyznaczanie dokładności montażu przekładni ślimakowej

78B. Biełokobylskij `S.W., Wpływ długości montażu wieży wiertniczej na jej wskaźniki eksploatacyjne

79B.Ostrowski M.S., Bojko P.F., Ocena stanu maszyn w procesie eksploatacji z pomocą środków endoskopowych

80B. Ogar P.M., Gorohov D.B., Oddziaływania kontaktowe fraktalnych chropowatych powierzchni

81B. Wolczenko A, Krzyżanowski E., Storoż J., Dynamiczna stabilizacja par ciernych układów hamulcowych wież wiertniczych

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję